2016 m. spalio 2 d., sekmadienis

Nestandartinės gamybos proceso sumani planavimo sistema

Gamybos planavimas sunkus ir sudėtingas daug laiko reikalaujantis procesas, kuri praktiškai neįmanoma gerai atlikti rankiniu būdu naudojant tokias primityvias priemones kaip Excel lentelės. Todėl paprastai gamybos įmonėse planuojama tik užsakymų vykdymo tvarka, dažniausiai pagal principą- anksčiau gautas užsakymas anksčiau pradedamas ir vykdyti. Klientų užsakymų gamybos terminai  paprastai nustatomi apytikriai-dažniausiai prie registracijos datos pridedant tam tikrą dienų skaičių- dažniausiai mėnesį.
Planuojant rankiniu būdu negalima efektyviai suplanuoti įrengimų ir darbo  panaudojimo, bei medžiagų , reikalingų planuojamų užsakymų vykdymui, tiekimo terminų.
Šias problemas išsprendžia AIVA Gamybos planavimo modulis, kuris automatiškai paskaičiuoja ir suformuoja gamybos planą ir jį parodo akivaizdžia suprantama kiekvienam forma,- Ganto kalendoriniu grafiku.
Gamybos grafiką programa sudaro iš klientų užsakymų duomenų, kurie formuojami per CRM ir e-komercijos sistemas, todėl grafikui sudaryti nereikia papildomai įvedinėti duomenis į programą.
Programos pagalba galima planuoti tiek standartinių tiek įvairaus sudėtingumo nestandartinių gaminių gamybą.
Bet koks gamybos planas iš karto taptų netinkamas, jei jame nebūtų atspindima užsakymų gamybos operacijų įvykdymas. Rankiniu būdu tai padaryti būtų gan sunku, ypač jei gamybos mastai nemaži.  Gamybos procesų valdymo  programoje duomenys apie gamybinių operacijų įvykdymą į gamybos planą patenka automatiškai skenuojant gamybos paskyras arba registruojant jų įvykdymą per liečiamą ekraną. Tai vykdo patys darbininkai pradėję ir atlikę operacijas.
Gamybos planą programa paskaičiuoja ir suformuoja įvertindama sutartus su klientų užsakymų įvykdymo terminus. Naujiems užsakymams programa parodo, kada jis gali būti įvykdytas įvertinant jau gaminamų užsakymų gamybos tos dienos situaciją.
Paskaičiavusi gamybos planą programa suformuoja trys kalendorinius grafikus Ganto diagramos forma:
 • Užsakymų, gaminių ir operacijų vykdymo grafiką
 • Staklių darbo grafiką
 • Medžiagų tiekimo grafiką
Užsakymų, gaminių ir gamybos operacijų grafikas
Paprastesniems gaminiams programa gamybos grafike suplanuoja ir parodo užsakymo, gaminio ir  kiekvienos operacijos vykdymo pradžios ir pabaigos terminus bei trukmę. Sudėtingesniems gaminiams,- dar ir mazgų bei detalių gamybos eilę bei terminus.
Suplanuoti gamybinių operacijų pradžios terminai  įrašomi į duomenų bazę ir parodomi atitinkamame gamybinių operacijų vykdymo sąraše, iš kurio formuojamos  kiekvienos dienos paskyros gamybai.
Staklių darbo grafikas
Planuodama gamybos operacijų atlikimą, programa įvertina ar užimtas įrengimas reikalingas tai operacijai atlikti. Programa suformuoja ir parodo ir kiekvienam įrengimui kokius užsakymus jis turi vykdyti  valandomis, savaitėmis ir mėnesiais.
Rankiniu būdu, pelės pagalba stumdant užsakymus, galima pasirinktiems brangiausiems įrengimams perplanuoti gamybos grafiką  tam, kad šie įrengimai būtų maksimaliai užkrauti.
Medžiagų tiekimo grafikas.
Trečias grafikas, kuri programa suformuoja iš bendro gamybos plano-tai medžiagų tiekimo grafikas. Planuodama gamybinių operacijų grafiką, programa įvertina ar yra sandėlyje toms operacijoms atlikti reikalingos medžiagos.  Jei medžiagų sandėlyje nėra pakankamai, programa įvertina per kiek dienų tiekėjai jas gali pristatyti ir pagal tai toliau planuoja operacijų vykdymą.  Iš šių duomenų  programa suplanuoja ir medžiagų tiekimo grafiką, kuriame parodo kada turi būti pristatytos užsakymų vykdymui reikalingos trūkstamos medžiagos.
Gamybos plano grafiko modulis  padės Jums efektyviau suplanuoti gamybą, geriau panaudoti įrengimus, optimizuos medžiagų tiekimą, kad jos atvyktų tada kada jų reikės, o ne kauptųsi sandėliuose, sumažins darbo sąnaudas gamybos planavimui ir vykdymo kontrolei.
Gamybos „kakliukų“ nustatymas iš staklių užimtumo grafiko
Gamyboje, ypač gaminant nestandartinius užsakymus, staklių užimtumas visą laiką keičiasi, priklausomai nuo to, kokie gaunami klientų užsakymai gamybai. Dažnai atsitinka, kad ne visos staklės turės užsakymų vienodai-vienos bus užimtos mažai, o kitos toli į priekį. Labiausiai užimtos staklės  nukels užsakymų įvykdymo terminus. Neturint gamybos valdymo programos sunku apskaičiuoti ir įvertinti kiek kurios staklės turi darbo. Tai žinant būtų galima imtis priemonių-pav., labiausiai apkrautoms staklėms piko periodais  prailginti darbo valandas ir pan.
Gamybos planavimo programa automatiškai suformuoja staklių užimtumo  grafiką  kiekvieną kartą jį atidarant ir  parodo iki kurios dienos staklės turi darbo.

Staklių užimtumo grafikas  leidžia operatyviai pamatyti susidarančius „butelio kakliukus“ ir laiku imtis priemonių juos pašalinti.

Gamybos valdymo automatizavimo sprendimai ir nauda

Daugelyje įmonių gamybos valdymo funkcijos mažai automatizuotos,-dažniausiai užsakymų priėmimui ir gamybos planavimui  naudojama Excel programa, o buhalterinės  programos pagalba vykdomas medžiagų nurašymas standartiniams gaminiams ir gaminių apskaita. Tokios IT priemonės gamybos valdymui mažai padeda, kadangi sudėtinga suplanuoti ir perplanuoti užsakymų vykdymą, daug darbo reikalauja gamybos duomenų daugkartinis perrašymas, dėl to gaištamas laikas, atsiranda duomenų perrašymo klaidos kas iššaukia klaidas gamyboje, neefektyviai išnaudojami įrengimai ir darbo resursai, ne laiku užsakomos medžiagos arba laikomos per didelės jų atsargos.
Ypač šios problemos aktualios nestandartinių gaminių gamyboje.  Tokių gaminių gamybą skiriasi kiekvienam klientų užsakymui, todėl kiekvienam užsakymui turi būti skirtingai parenkamos ir paskaičiuojamos medžiagos bei gaminių komplektacija, pasirenkamos bei įvertinamos gamybinių operacijų trukmės. Tai labai apsunkina gamybos planavimą, negalima pasinaudoti iš anksto aprašytomis gaminio technologinėmis kortelėmis, - jos turi būti sukuriamos dinamiškai, kas reikalauja nemažai darbo sąnaudų.
Šių bėdų galima išvengti įdiegus gamybos procesų valdymo sistemą, kurios pavyzdžiu gali būti lietuviška programa AIVA 9001 (http://www.aiva.lt/Sprendimai-gamybinems-imonems/lt ).
Tokios sistemos pagalba automatizuojami šie gamybos valdymo procesai:
 • Gamybos planavimas,-programa iš klientų ir vidinių įmonės  užsakymų  paskaičiuoja ir sudaro gamybos Ganto kalendorinį planą gamybinių operacijų, staklių apkrovimo ir medžiagų tiekimo pjūviais, bei parodo kaip vykdomas gamybos planas;
 • Užsakymų valdymas,- programa suformuoja gamybos užsakymų sąrašą, patikrina ar yra sandėliuose  visos reikalingos medžiagos, išskaido sudėtingų gaminių užsakymus į dalinius užsakymus  gaminio dalių, mazgų gamybai, bei viso gaminio surinkimui ir kt.
 • Užsakomų gaminių, kurie gaminami perdirbant žaliavas  gamybos valdymas,- programa pati suformuoja paskyras su medžiagų poreikių užsakymo įvykdymui  perkėlimui iš sandėlių į gamybą, suformuoja paskyras užsakymo gamybinių vykdymui, kurias skenuojant  užregistruoja operacijų atlikimo laikus bei automatiškai užpajamuoja ruošinius ir gaminius , nurašo medžiagas, vykdo medžiagų, gaminių, gamybinių operacijų  apskaitą;
 • Komplektuojamų gaminių gamybos valdymas,- programa išskaido užsakytus gaminius į sudedamąsias dalis,- mazgus, detales ir suformuoja iš jų gamybinius užsakymus šių sudedamųjų dalių gamybai, kiekvienai sudedamajai daliai ir visam gaminiui suformuoja paskyras medžiagų, detalių ir mazgų perkėlimui iš sandėlių į gamybą, suformuoja paskyras su brūkšniniais kodais sudedamųjų dalių gamybinėms  operacijoms su jų vykdymo laikų įvertinamais, paskyros skenavimo metu užregistruoja kada pradėta ir baigta kiekviena gamybinė operacija, paskaičiuoja jos faktinę trukmę, užregistruoja kas atliko operacija, automatiškai užpajamuoja ruošinius , pagamintas sudedamąsias dalis ir visą gaminį, bei automatiškai nurašo medžiagas detalėms, detales, medžiagas  ir pomazgius mazgams, bei detales medžiagas ir mazgus gaminiams, vykdo jų sandėlio bei buhalterinę apskaitą
 • Gaminių remonto valdymas  programa suformuoja paskyras su brūkšniniais kodais remonto gamybinių operacijų vykdymui, registruoja skenuojant jų įvykdymą, automatiškai nurašo  remontuojama gaminį ir užpajamuoja atremontuotą, vykdo gaminių, operacijų apskaitą.
Žemiau parodyta supaprastinta automatizuotos gamybos procesų valdymo sistemos funkcionavimo schema .

http://www.aiva.lt/images/image/kn_AIVA_Gamybos_Valdymas.jpg
Paprastai gamybos procesų valdymo sistema yra įmonės verslo valdymo sistemos (VVS) dalis, kurioje gamybos valdymo posistemė tampriai sąveikauja su kitomis VVS dalimis,- užsakymai gamybai gaunami iš VVS klientų valdymo posistemės (CRM), užsakymai trūkstamoms  medžiagoms perduodami į tiekimo valdymo posistemę, duomenys apie darbininkų atliktas operacijas perduodami į atlyginimų paskaičiavimo posistemę, duomenys apie  panaudotų medžiagų, užpajamuotų gaminių kainas perduodami į buhalterinės apskaitos posistemę.
Nors daugelis VVS kūrėjų deklaruoja, kad jų VVS sudėtyje yra  gamybos valdymo posistemė, tačiau tik nedaugelis iš jų turi išvystytą gamybos procesų valdymo sistemą, pritaikytą ne tik serijinei gamybai, bet ir nestandartinių gaminių gamybai.  Tokių VVS pavyzdžiais gali būti gerai žinomos užsienio VVS: SAP, AXAPTA, QAD, ORACLE ir kt. , lietuviška VVS- AIVA 9001.  
Kokia ekonominę naudą gali duoti įmonei automatizuotos  gamybos procesų valdymo sistemos įdiegimas: 

 1. Geriau planuojami ir panaudojami įmonės resursai: medžiagos- mažiau reikia atsargų ir darbo jėgos - mažiau prastovų, todėl mažiau reikia finansinių resursų medžiagų pirkimui ir darbininkų darbo užmokesčiui.
 2. Kadangi gamybos valdymo operacijos sutapatintos su apskaitos operacijomis, gamybos apskaitai tampa nereikalingi apskaitos darbuotojai, padidėja darbo našumas, mažesnės išlaidos darbo užmokesčiui.
 3. Kadangi visos valdymo operacijos vykdomos automatiškai, be naujų duomenų įvedimo, todėl užsakymai vykdomi greičiau ir be klaidų  kurios atsiranda perrašant informaciją rankiniu būdu.
 4. Taupomas laikas valdymui užsakomų pagal klientų pageidavimus gaminių gamyboje, kadangi programa automatiškai parenka ir apskaito visas reikalingas užsakymo vykdymui komplektuojančias dalis ir medžiagas bei gamybines operacijas.
 5. Gamybos procesų automatizavimas duoda nauda ir kituose įmonės valdymo srityse,-komercijos skyrius realume laike gali kontroliuoti kaip vykdomi jų užsakymai, todėl gali geriau aptarnauti klientus, tiekimo skyriui automatiškai suformuojami medžiagų užsakymai su nurodytomis tiekimo datomis, todėl sumažėja darbo sąnaudos tiekimui, finansų skyrius realiame laike gali sekti išlaidas ir matyti pelną, personalo skyriui nebereikia įvedinėti duomenų darbininkų darbo užmokesčiui paskaičiuoti nuo atliktų gamybinių operacijų, sandėliui sumažėja darbo medžiagų išdavimo valdymui ir gaminių pajamavimui.robert@aiva.lt